Nawigacja

Menu kategorii

Agenda warsztatów

9.00-9.30 Powitanie i wystąpienia partnerów IGF Polska

Krzysztof Szubert, Ministerstwo Cyfryzacji

Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji

Jean Jacques Sahel, ICANN

Jaromír Novák, Czech Telecommunication Office

Ervin Kajzinger, National Media and Infocommunications Authority, Węgry

9.30-10.45 Sesja plenarna – Jak korzystamy z Internetu?

Karolina Marzantowicz, IBM

dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Akademia Leona Koźmińskiego

Anna Streżyńska, Ministerstwo Cyfryzacji

Ondrej Maly, Koordynator ds. Agendy Cyfrowej, Republika Czeska

Igor Ostrowski, Dentons

Wojciech Kamieniecki, NASK

Moderatorem dyskusji będzie Edwin Bendyk.

10.45-11.15 Przerwa kawowa

11.15-12.45 – Odbywające się równolegle trzy sesje tematyczne

Sesja 1 – Swobodny przepływ danych. Nowa droga wzrostu dla polskich przedsiębiorców

Jolanta Jaworska, IBM

Maciej Sadowski, Narodowa Rada Rozwoju

Piotr Marczuk, Microsoft Polska

Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo

dr Grzegorz Koloch, Szkoła Główna Handlowa

dr Iga Bałos, Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego

Moderatorem dyskusji będzie Sylwia Czubkowska, Dziennik Gazeta Prawna.

Poza danymi osobowymi unijne przepisy nie regulują przepływu danych między państwami członkowskimi UE. W związku z tym każdy kraj sam obecnie określa ograniczenia prawne i administracyjne, które bardzo często zmuszają przedsiębiorstwa do przetwarzania i przechowywania danych w Państwach, w których prowadzą działalność. Obowiązkiem Iokalizacyjnym obejmowane są m. in. dokumenty księgowe, zeznania podatkowe, czy dane telekomunikacyjne. Obserwując te wydarzenia, we wrześniu 2017 r. Komisja Europejska zaproponowała uregulowanie tych kwestii przedstawiając projekt rozporządzenia dot. Swobodnego Przepływu Danych w UE. Niezależnie od powyższego, w Europie toczy się dyskusja na temat ograniczeń swobody analizy danych, jakie mogą wynikać z prawa autorskiego. Wymogi dotyczące lokalizacji wewnątrz jednolitego rynku oraz dodatkowe, niejasne przepisy dotyczące prawa autorskiego, utrudniają rozwój innowacyjnych dziedzin europejskiej gospodarki, jak również stanowią niepotrzebną i kosztowną barierę dla przedsiębiorstw. Oznaczają one bowiem konieczność otwarcia przez firmy prowadzące działalność transgraniczną centrów danych w poszczególnych państwach, ponoszenia kosztów wykupienia odpowiedniej usługi lub zawierania umów licencyjnych.

W Brukseli pojawia się opinia, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą nie jest ważne, gdzie dane są przechowywane, ale czy sposób ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania spełnia określone standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo, sugeruje się wprowadzenie zasady, że analiza danych (tzw. data mining) nie podlega reżimowi prawa autorskiego. Surowe dane (za wyjątkiem baz danych chronionych sui generis) nie stanowią „utworu” w rozumienia prawa autorskiego, a ich przetwarzanie nie jest formą ich eksploatacji.

Sesja będzie miała na celu przedyskutowanie także, jak ta inicjatywa wpłynie na polskich przedsiębiorców. Otwarty przepływ danych, to nie tylko większy rynek, ale także i większa konkurencja. Dlatego w sesji będziemy się starali pokazać dobre praktyki w jaki sposób polski biznes internetowy będzie mógł wykorzystać tę szansę.

Organizatorem sesji jest American Chamber of Commerce Polska.

Sesja 2 – Blokowanie stron internetowych: lekcje i rekomendacje na bazie polskich doświadczeń

Andrzej Karpiński, Orange Polska

Adam Haertle, Zaufana Trzecia Strona

Piotr Januszewicz, Ministerstwo Cyfryzacji

Zdeněk Kučera, Kinstellar

Zuzanna Burska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Moderatorem dyskusji będzie Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon.

Ustawa antyterrorystyczna i ustawa hazardowa wprowadziły mechanizmy umożliwiające blokowanie stron w Internecie. Sąd Okręgowy w Warszawie – na wniosek Szefa ABW – może zarządzić zablokowanie „danych informatycznych mających związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym”. Z kolei Minister Finansów arbitralnie podejmuje decyzje o wpisaniu stron służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z przepisami. Wpis do rejestru zobowiązuje dostawców Internetu do uniemożliwienia dostępu do ich treści. Od decyzji Ministerstwa Finansów przysługuje odwołanie do sądu.

Po kilku(nastu) miesiącach od wprowadzenia tych rozwiązań możemy już spojrzeć wstecz i ocenić ich skuteczność oraz związane z nimi ryzyka. Taka dyskusja może przyczynić się do zebrania dowodów i argumentów wspierających poprawienie istniejących lub stworzenie lepszych rozwiązań prawnych w przyszłości.

W tym momencie wydaje się szczególnie pilna i potrzebna ze względu na kolejne propozycje regulacyjne, przewidujące blokowanie stron lub aplikacji internetowych: Komisja Nadzoru Finansowego chce blokować strony internetowe podmiotów zamieszczonych na liście ostrzeżeń publicznych, a Ministerstwo Infrastruktury - blokowanie „programów komputerowych, numerów telefonów, aplikacji mobilnych, platform teleinformatycznych albo innych środków przekazu informacji” wykorzystywanych do zlecania przewozów przez podmioty nieposiadające licencji na przewóz osób (np. Uber).

Organizatorem sesji jest Fundacja Panoptykon.

Sesja 3 – Sieci 5G

Jaromír Novák, Czech Telecommunication Office

Ervin Kajzinger, National Media and Infocommunications Authority, Węgry

Michał Połzun, Ministerstwo Cyfryzacji

Martin Mellor, Ericsson Polska

Tomasz Mrozowski, P4

Cezary Albrecht, T-Mobile Polska

Moderatorem dyskusji będzie dr Jerzy Żurek, Instytut Łączności.

W trakcie sesji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • wyzwania związane z wdrażaniem 5G na urządzeniach przenośnych - czy chodzi tylko o aplikacje?
 • nowe wyzwania dla bezpieczeństwa w sieciach 5G. Prywatność w internecie wszystkiego.
 • geolokalizacja jako nieodłączna cecha 5G: potencjał i zagrożenia
 • pomiary pola elektromagnetycznego w hotspotach 5G a zdrowie
 • alokacja częstotliwości: działania regulacyjne, koordynacja transgraniczna
 • inwestycje a przychody: jak zapewnić sprawiedliwe i szerokie rozmieszczenie 5G
 • sprawiedliwość rynkowa: jak płotki mogą zagwarantować sobie dostęp do rynku 5G?
 • działania kontrolne w oczekiwaniu na zalew nowych usług
 • regionalna europejska współpraca przy implementacji 5G
 • transgraniczne projekty europejskie 5G, np. system autonomicznych samochodów.

Organizatorem sesji jest Instytut Łączności.

12.45-13.30 Przerwa obiadowa – zapraszamy wszystkich na poczęstunek

13.30-14.30 Odbywające się równolegle trzy sesje tematyczne

Sesja 4 – Zasady odpowiedzialności pośredników internetowych

Robert Kroplewski, Ministerstwo Cyfryzacji

Anna Słoboda, TVN

Anna Mazgal, Centrum Cyfrowe

Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon

Moderatorem dyskusji będzie Marcin Olender, Google Polska.

Zasady określające odpowiedzialność pośredników online stanowią od prawie 20 lat jeden z fundamentów funkcjonowania gospodarki internetowej. W USA skodyfikowane są głównie w DMCA a w UE w dyrektywie o handlu elektronicznym (eCommerce). Stanowią one kompromisowe rozwiązanie, które z jednej strony pozwoliło rozwijać nowatorskie usługi, stanowiące podstawę tzw. Sieci 2.0 (Web 2.0), a z drugiej strony dało osobom, których prawa (np. własności intelektualnej lub dobra osobiste) są naruszane online, sprawne narzędzie służące do zwalczania tych naruszeń.

Rozwiązania te bywają niesłusznie określane “wyłączeniami” odpowiedzialności pośredników. Są one w rzeczywistości pewnym mechanizmem, który w zamian za szybkie działania zgodne z życzeniem uprawnionego zapewnia usługodawcom pewność prawną.

Mechanizm ten od powstania był poddawany krytyce. Jako rozwiązanie kompromisowe nie zadowalał w zasadzie nikogo, ale dwie grupy interesariuszy w szczególności podnosiły zastrzeżenia, wychodząc z całkowicie przeciwnych założeń i postulując dokładnie odwrotne zmiany.

Środowiska i organizacje promujące prawa obywatelskie, takie jak: dostęp do wiedzy i informacji, wolność wypowiedzi, czy prawo do edukacji podnoszą, że obecny system prowadzi do automatyzmu w usuwaniu treści online, gdyż usługodawcy nie mają żadnych bodźców do tego, aby stawiać opór żądaniom uprawnionych. Przeciwnie - brak odpowiednio szybkiej reakcji na zgłoszenie może mieć negatywne konsekwencje prawne dla usługodawcy, skłonni są oni wobec tego pozytywnie rozpatrywać wszystkie zgłoszone wnioski. Prowadzić to może do ograniczenia dostępu do informacji czy swobody wypowiedzi, w tym artystycznej.

Zgoła przeciwne argumenty wysuwają podmioty korzystającego komercyjnie z praw własności intelektualnej. Twierdzą one przede wszystkim, że obecny system, wymagający od nich wskazania usługodawcy konkretnej treści naruszającej prawo, jest niewydajny biorąc pod uwagę skalę naruszeń i szybkość reakcji usługodawców. Ma to szczególne znaczenie np. dla transmisji na żywo wydarzeń sportowych. Ponadto wskazują, że raz usunięta treść pojawia się w innym miejscu. Postulują oni zmianę systemu notice and takedown tak, aby usługodawcy mieli obowiązek aktywnego monitorowania pojawiających się treści i blokowania kolejnych kopii tego samego materiału.

Obecnie szeroko dyskutowana jest także kwestia aktywnej roli pośredników w identyfikacji i zwalczaniu pojawiających się na ich platformach przejawów mowy nienawiści oraz propagandy ekstremistycznej. Z jednej strony pojawiają się głosy, że to Internet jest winien rosnącej fali populizmu czy ekstremizmu i operatorzy internetowi powinni aktywnie walczyć z tymi zjawiskami. Takie podejście stało za przyjętej w Niemczech ustawie tzw. NetzDG. Z drugiej strony wskazuje się, jak ważne internetowe platformy stały się dla obywateli jako źródła informacji i platformy do wyrażania poglądów, a nadmierne regulacje w tym zakresie doprowadzą do powstania prywatnej cenzury prewencyjnej i ograniczenia swobód obywatelskich. Z tego punktu widzenia wychodzili pomysłodawcy zmiany polskiej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Komisja Europejska proponuje obecnie zmiany prawa autorskiego, nakładające większe obowiązki na platformy internetowe, oraz zaprezentowała komunikat dotyczący w sprawie zwalczania nielegalnej treści online oraz patronuje działaniom samoregulacyjnym na poziomie UE.

Zmiany w prawie, które są obecnie rozważane, mogą diametralnie zmienić warunki w których powstały i rozwijają się coraz bardziej popularne usługi medialne. Ostatnie orzeczenia sądów polskich, jak przykładowo w sprawie Giertycha, także stawiają pod znakiem zapytania “wyłączenie” odpowiedzialności, a przynajmniej zniechęcają do podejmowania proaktywnej postawy przez usługodawców, co wydaje się kierunkiem niepożądanym.

Paneliści przedstawią poglądy na istniejący stan rzeczy i postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie postulowane zmiany są konieczne, jeżeli tak, to jak powinny wyglądać i czy przyniosą pożądane skutki społeczne i ekonomiczne. Być może pojawią się zupełnie alternatywne pomysły, takie jak sięgnięcie po technologię blockchain?

Organizatorem sesji jest Google Polska.

Sesja 5 – Od użytkownika technologii do ich twórcy - jakich kompetencji potrzebują dziś Polacy by odnieść sukces w gospodarce cyfrowej

Robert Król, Ministerstwo Cyfryzacji

dr Agnieszka Skala, Politechnika Warszawska

Eliza Kruczkowska, Polski Fundusz Rozwoju

Marcin Nowacki, Związek Pracodawców Polskich

Moderatorem dyskusji będzie Julia Krysztofiak – Szopa, Fundacja Startup Poland.

Celem warsztatu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie jakich kompetencji potrzebują Polacy, aby stać się aktywnymi uczestnikami gospodarki cyfrowej. Proponujemy trzy płaszczyzny rozważań - umiejętność korzystania z narzędzi cyfrowych, umiejętność tworzenia ich i umiejętność wykorzystania ich do pracy zawodowej czy rozwoju biznesu.

Polska znajduje się na 22. miejscu spośród 28 państw członkowskich UE w opracowanym przez Komisję Europejską rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI). Wyniki osiągane przez Polskę są poniżej średniej UE i poprawiają się wolniej, niż średnia dla całej UE. Mimo umiarkowanego postępu w niektórych dziedzinach takich jak: korzystanie z internetu, czy rozwój mobilnych usług szerokopasmowych, część w wskaźników jak np. poziom kompetencji cyfrowych nadal nie poprawia się. Według DESI jedynie 40% Polaków ma podstawowe umiejętności cyfrowe.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa szacuje, że w Polsce ok. 12 mln obywateli w ogóle nie korzysta z nowych technologii. W zakresie integracji technologii cyfrowej przez przedsiębiorstwa (zwłaszcza MŚP będące filarem polskiej gospodarki), mimo umiarkowanego postępu, Polska osiąga wyniki poniżej średniej unijnej i proces cyfryzacji polskich przedsiębiorstw przebiega z opóźnieniem.

Zgodnie z raportem McKinsey, polskie firmy są scyfryzowane średnio o 34% mniej niż firmy w Europie Zachodniej. Ponadto mimo rozwijającej się sceny startupowej oraz olbrzymiego potencjału inżynierskiego (m.in. czołowe miejsce Polski w światowych rankingach jakości programistów, 5 miejsce Polski w UE pod względem rozmiaru społeczności deweloperów), Polacy nadal wolą wykonywać prace zlecone niż tworzyć własne produkty i firmy.

Organizatorem sesji jest Startup Poland.

Sesja 6 - Cyfrowa transformacja usług w zdecentralizowanym Internecie. Przypadek usług finansowych i nowych technologii

Albana Karapanco, Central European University

Kristóf Gyódi, Uniwersytet Warszawski

Lorena Butusină, Reff & Associates SCA – członek Deloitte Legal

Magdalena Borowik, Ministerstwo Cyfryzacji

Michał Świerczyński, Metis Finance – do potwierdzenia

Moderatorem dyskusji będzie Máté Mester, ExplicoTech

Obecnie coraz więcej instytucji finansowych i firm, z jednej strony, i konsumentów usług finansowych, z drugiej strony, zaczęło używać Internetu jako platformy do rozwijania swoich interesów. Do tej pory korzystali z opartych na Internecie narzędzi, zwłaszcza zaś ze struktur zdecentralizowanych, doraźnie i w sposób rozproszony, co groziło naruszeniem równowagi pomiędzy interesami firm i konsumentów, ponieważ były one kształtowane głównie przez developerów i dużych graczy biznesowych. Dyskusja na ten temat jest bardzo potrzebna nie tylko, aby podnieść świadomość znaczenia narzędzi Fintech, czy zwrócić uwagę na ich potencjalne wady. Konieczne jest także omówienie różnych potencjalnych sposobów ukształtowania polityk państwowych w odniesieniu do fintech oraz zaangażowania w nie poszczególnych grup interesariuszy.

Ta dyskusja panelowa ma wskazać wyzwania, które cyfryzacja i nowe technologie stawiają tradycyjnym sektorom takim jak finanse i usługi finansowe, szczególnie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W trakcie sesji poruszone zostaną następujące kwestie:

 • stan rozwoju fintech (w tym platformy dla kredytów p2p, blockchain, wirtualne waluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum),
 • znaczenie fintechu dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej;
 • aktualne problemy związane z fintech, w tym kwestie bezpieczeństwa i konieczność regulacji;
 • sposoby zwiększania wiedzy o technologiach finansowych online wśród konsumentów i, ogólnie, internautów, w celu zminimalizowania irracjonalnych wydatków i ogólnego ryzyka inwestycyjnego;
 • promowanie współpracy między środkowoeuropejskimi rządami lub podmiotami z branży w celu ułatwienia bezpiecznego rozwoju tych nowych technologii.

Organizatorem sesji jest Scientific Association for Infocommunications, Hungary (HTE).

14.45-15.30 Odbywające się równolegle trzy sesje tematyczne

Sesja 7 - Otwarte dane? Wyzwania dla sektora pozarządowego i biznesu.

Magdalena Siwanowicz Fundacja ePaństwo

Arek Hajduk, Transpatent Data sp. z o.o

Anna Gos, Ministerstwo Cyfryzacji

Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo.

Proponujemy formułę panelu dyskusyjnego z reprezentantami Fundacji ePaństwo, TransparentData Sp. z o.o. i Ministerstwa Cyfryzacji na temat wykorzystywania danych publicznych z perspektywy organizacji pozarządowych i biznesu.

Organizatorzy chcą poświęcić panel na dyskusję na temat rynku otwartych danych i jego barierach dla organizacji pozarządowych i biznesu. W trakcie rozmowy poruszone zostaną kwestie wynikające z faktu budowania systemu otwierania danych wyspowo, a nie w sposób centralistyczny. Wymienimy także obserwacje odnośnie oporu niektórych instytucji publicznych przed przygotowywaniem i udostępnianiem danych w odpowiednich formatach.

Chcemy skupić się na praktycznych aspektach otwartych danych (również w kontekście big data i Jednolitego Rynku Cyfrowego) w pracy organizacji pozarządowych i biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z ich anonimizacją.

Udostępnianie, obrót oraz wykorzystywanie danych stanowi jedną z podstawowych czynności wykonywanych za pośrednictwem internetu. Z uwagi na znaczenie danych dla konkurencyjności gospodarki, wolności prowadzenia badań naukowych i wyrażania opinii oraz zagrożenia dla prywatności osób fizycznych związane z udostępnianiem danych - zagadnienie to jest nierozerwalnie połączone z dyskusjami na temat zarządzania internetem.

Organizatorem sesji jest Fundacja ePaństwo.

Sesja 8 -Twórcy i użytkownicy wśród internetowych platform i blockchainów - przyszłość zbiorowego zarządu

Krzysztof Siewicz, Fundacja Nowoczesna Polska

Anna Misiewicz, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Wojciech Hardy, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Marek Kościkiewicz, muzyk

Agnieszka Samitowska, Kayax

Moderatorem dyskusji będzie Natalia Mileszyk, Centrum Cyfrowe.

Tematem warsztatu będą zmiany zachodzące w relacjach pomiędzy twórcami a indywidualnymi użytkownikami spowodowane przez ekonomiczne i technologiczne procesy zachodzące w internecie. Chcemy rozmawiać o roli, jaką odgrywają tu platformy internetowe i organizacje zbiorowego zarządzania, wychodząc poza dominującą narrację skupiająca się na przepływach finansowych. Zamierzamy ustalić czy możliwy jest pozytywny scenariusz pozwalający uwzględnić interesy twórców, bez wprowadzania prywatnej cenzury i śledzenia użytkowników. Będziemy rozmawiać jaki kształt powinno mieć w związku z tym prawo autorskie jako regulacja, która ma fundamentalny wpływ na to, kto kontroluje cyfrowe obiegi kultury oraz na to, jakie nowe modele biznesowe mogą się rozwijać. Czy blockchain jest panaceum na dotychczasowe problemy? Czy zmiana prawa to jedyny sposób na sprostanie wszystkim wyzwaniom? Jak organizacje zbiorowego zarządzania mogą wypełniać swoje zadania w internetowych modelach biznesowych?

W trakcie warsztatu przedyskutujemy punkty widzenia różnych stron na prawo autorskie w internecie. Efektem warsztatu będzie identyfikacja istniejących tu wyzwań regulacyjnych, w kontekście starań o zapewnienie poszanowania praw twórców przy jednoczesnym zachowaniu otwartości internetu.

Organizatorem sesji jest Fundacja Nowoczesna Polska.

Sesja 9 – Jak korzystać z technologii by rozwijać społeczeństwo cyfrowe?

Dagmara Krzesińska, Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Marlena Plebańska, Uniwersytet Warszawski

Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska

Grzegorz Zajączkowski, Lider Cyfryzacji

Moderatorem dyskusji będzie Alek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe.

Warsztat będzie poświęcony kwestii kompetencji cyfrowych jako kluczowego czynnika warunkującego wykorzystanie technologii cyfrowych  - a co za tym idzie, wpływającego na gospodarkę i innowacyjność, zaangażowanie społeczne czy indywidualne szanse rozwoju. Będziemy rozmawiać o kompetencjach niezbędnych do zrozumienia roli algorytmów, walczenia z fake news, budowania internetu rzeczy.

W trakcie warsztatu chcemy na kompetencje patrzeć przekrojowo i z szerokiej perspektywy, nie skupiając się wyłącznie na kwestii e-integracji osób niekorzystających z internetu lub podnoszenia podstawowych kwalifikacji. Chcemy również zadać pytanie, jak rozwijać w polskim społeczeństwie kompetencje najbardziej zaawansowane, umożliwiające twórcze i innowacyjne wykorzystanie technologii cyfrowych.

Zadamy pytanie, czy jest możliwe systemowe wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz o rolę jaką powinien odgrywać system szkolnictwa? Czy też należy założyć, że kluczowe kompetencje będą nabywane indywidualnie, poza systemem edukacji?

Efektem dyskusji będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących strategii rozwoju kompetencji cyfrowych jako czynnika nie tylko wyrównującego nierówności w korzystaniu, ale wspierającego rozwój i innowacyjność.

Organizatorem sesji jest Fundacja Centrum Cyfrowe.

15.30-15.45 Przerwa kawowa

15.45-16.45 Odbywające się równolegle trzy sesje tematyczne

Sesja 10 – Dostępna, przyjazna i bezpieczna edukacja cyfrowa – wyzwania i szanse

prof. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

dr. Rafał Lange, NASK

Esmeralda Moscatelli, IFLA

Piotr Chojnacki, Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli 

Wprowadzenie do dyskusji oraz badanie opinii uczestników poprowadzi dr Agnieszka Wronska, NASK.
Moderatorem dyskusji będzie Marcin Bochenek NASK.

Badania NASK wnoszą istotne obserwacje do trwającej dyskusji publicznej nad wyzwaniami edukacyjnymi, wychowawczymi czy socjologicznymi. Dlatego chcemy inicjować szerszą debatę publiczną, która pomoże wypracowywać istotne rekomendacje dla działalności edukacyjnej i informacyjnej w tym obszarze.  Z badań NASK wynika, że dzisiejsze nastolatki, dla których internet był “od zawsze”, traktują go jako podstawowe narzędzie komunikacji. Aplikacje internetowe, takie jak komunikatory i serwisy społecznościowe, zastępują nastolatkom kontakt telefoniczny, poszerzają też i zmieniają  formy interakcji. 

Internet stał się także wygodnym i powszechnie stosowanym przez nastolatków narzędziem w procesie uczenia się. 79,7 proc. badanych stale (codziennie lub kilka razy w tygodniu) używa sieci do odrabiania lekcji, 64,8 proc. do poszerzania wiedzy użytecznej w szkole, 45,7 proc. do przygotowywania się do sprawdzianów. Niestety, nie zawsze młodzież wie, gdzie szukać rzetelnej wiedzy i wartościowych materiałów, uzupełniających szkolną edukację.

Tak zarysowana diagnoza, obejmująca także zagrożenia w sieci dla najmłodszych użytkowników, będzie stanowić punkt wyjścia do wymiany poglądów pomiędzy ekspertami i publicznością na temat wyzwań w budowaniu przyjaznego i bezpiecznego internetu oraz rozwoju edukacji cyfrowej.

Organizatorem sesji jest NASK.

Sesja 11 – Czy zwalczanie cyberprzestępczości musi wiązać się z utratą prywatności?

Pavel Bašta, CZ.NIC

Milan Zubicek, Google Polska

Tomasz Pawlicki, Komenda Główna Policji

Janusz A. Urbanowicz, Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa

Wprowadzenie do dyskusji poprowadzi Martyna Różycka Dyżurnet.pl, NASK.

Moderatorem dyskusji będzie redaktor Joanna Sosnowska.

Uczestnicy debaty poszukają odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest pogodzenie postulatów prywatności i otwartości w Internecie z potrzebami wynikającymi z ulotności zdarzeń w Internecie i koniecznością ich analizy na potrzeby zwalczania internetowych zagrożeń - cyberprzestępczości, cyberterroryzmu, cyberbullyingu czy internetowej pedofilii. Chcemy wspólnie z ekspertami, zajmującymi się różnymi aspektami funkcjonowania sieci, zastanowić się, jak współtworzyć równowagę internetu, opartą na otwartości, wolności i bezpieczeństwie  i jak pogodzić obowiązki organów ścigania z poszanowaniem dla prywatności. Rozważać także będziemy różne wymiary konfliktu ochrony prywatności ze współczesnym internetowym marketingiem, opartym - podobnie jak ochrona przed cyberzagrożeniami - na gromadzeniu informacji o działaniach użytkowników sieci.

Organizatorem sesji jest NASK.

Sesja 12 – Wartość prywatności w sieci: implikacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z perspektywy ekonomicznej

Ioana Stupariu, ExplicoTech

Michał Paliński, DELab, Uniwersytet Warszawski

Moderatorem dyskusji będzie Joanna Mazur, DELab, Uniwersytet Warszawski.

Tematem warsztatu są zmiany wprowadzane w ochronie danych osobowych przez Ogólne rozporządzenie o ochronie danych i ich gospodarcze konsekwencje. Wprowadzeniem do prawnego wymiaru dyskusji zostanie przedstawione przez I. Stupariu, prawniczkę i badaczkę ochrony danych osobowych i prywatności, reprezentującą ExplicoTech –organizację consultingową działającą w Budapeszcie.

W czasie warsztatu podjęta zostanie próba przedstawienia reformy z perspektywy przede wszystkim biznesu i konsumentów. Bazą do dyskusji stanowić będą wyniki pilotażowych badań przeprowadzonych przez M. Sobolewskiego i M. Palińskiego, ekonomistów z zespołu DELab UW. Wsparciem z perspektywy prawniczej opisanego badania będzie służyć J. Mazur, która współpracowała przy powyższym projekcie. Uczestnikom warsztatów przedstawiona zostanie skrócona wersja ankiety będącej narzędziem wykorzystanym w czasie badania. Pozwoli to przyjąć zniuansowane spojrzenie na (teoretycznie) sprzeczne interesy biznesu i konsumentów oraz stanowić będzie punkt wyjścia dla szerszej dyskusji dotyczących wchodzącego w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia i jego konsekwencji.

Organizatorem sesji jest DELab, Uniwersytet Warszawski.

 

do góry